Aanvraagformulier

 

Vul het formulier hiernaast zo volledig mogelijk in.

Let op!

-Gelegenheidskapsels kunt u niet eerder dan 6 weken voor de gewenste datum boeken. Bij uitzondering kan dit wel in combinatie met het boeken van een bruidskapsel.

-Visagie kunt alleen boeken in combinatie met haarstyling.

– Bij het maken van een afspraak stemt u in met de algemene voorwaarden van Hair By H. Deze zijn te vinden op deze website pagina.

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag! Ik ga kijken of ik de gewenste datum nog voor u beschikbaar ben!

3371 JL Hardinxveld-Giessendam, Grutto 16

06 51 77 43 02

Algemene Voorwaarden
Hair By H is gevestigd aan de Grutto 16 te Hardinxveld-Giessendam, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer: 68725930

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen Hanna Roubos/Hair By H en haar opdrachtgevers. Hair By H accepteert geen Algemene Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Hair By H.
2. Reiskostenvergoeding
2.1 De door Hair By H gemaakte reiskosten voor de werkzaamheden, buiten Sliedrecht, zijn voor rekening van de
opdrachtgever en worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,35 per kilometer. Daarnaast zijn ook de door Hair By H gemaakte parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
3. Totstandkoming boeking
3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, telefonisch, per e-mail, Whatsapp, Instagram of Facebook een
aanbod van Hair By H aanvaardt.
3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Hair By H alvorens een boeking te doen.
3.3 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4. Betaling
4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment zoals op de factuur beschreven staat.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het
gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Hair By H moet maken ter inning van het door opdrachtgever
aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.
5. Overmacht
5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte of een zwangerschap kan Hair By H te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren.
5.2 Bij bruidsopdrachten zal Hair By H zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen.
Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Hair By H niet tot schadevergoeding aanspreken.
6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Hair By H gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever, alleen met een geldige reden (bv. ziekte, overlijden, annulering van de bruiloft), tot uiterlijk 6 maanden vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd.
6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf 4 maanden voor de opdracht: 40% van het totale factuurbedrag.
b) Bij annulering vanaf 3 maanden voor de opdracht: 60% van het totale factuurbedrag.
c) Bij annulering vanaf 2 maanden voor de opdracht: 80% van het totale factuurbedrag.
d) Bij annulering binnen 48 uur voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag.
7. Aansprakelijkheid en schade
7.1 Hair By H zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Hair By H is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Hair By H is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Hair By H te worden ingediend.
7.4 Hair By H sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Hair By H en die krachtens de
Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Hair By H kunnen worden toegerekend.
7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen Hair By H is verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de mail die verstuurd is na het bevestigen van de reservering.
8.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De
laatste versie is van 29-8-2018.

9. Slotbepalingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Hair By H bestaat, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Hair By H en de opdrachtgever
of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Naam: (verplicht)

Datum gelegenheid:

Adres:

Woonplaats:

Locatie waar het kapsel verzorgd moet worden:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Wil je informatie over bruidsvisagie?
JaNee

Gaat het om een bruids of gelegenheidskapsel?
BruidskapselGelegenheidskapsel

Om hoeveel personen gaat het?

Welke tijd moet(en) jij/jullie klaarstaan?

Opmerkingen of vragen: